ทูตสวรรค์องค์ที่สองในข้อ 8 ประกาศว่า “…บาบิโลนล่มจมแล้ว เมืองใหญ่นั้นล่มจมแล้ว

ทูตสวรรค์องค์ที่สองในข้อ 8 ประกาศว่า “...บาบิโลนล่มจมแล้ว เมืองใหญ่นั้นล่มจมแล้ว

เพราะนางได้ให้ประชาชาติทั้งปวงดื่มเหล้าองุ่นแห่งความกริ้วของการผิดประเวณีของนาง” บาบิโลนเป็นตัวแทนของความสับสนและการผสมผสานระหว่างความจริงกับความผิดพลาดโดยสันตะปาปาและผู้มีอำนาจทางศาสนาอื่นๆ พระวจนะอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่มีคุณค่าและคงรักษาไว้ ดังนั้น บาบิโลนจึงห่างไกลจากสิ่งที่ควรค่าแก่การเอาใจใส่ ทูตสวรรค์องค์ที่สามแบ่งปันคำเตือนที่ชัดเจนในข้อ 9-12 และในข้อ 9 และ 10 กล่าวว่า “…ถ้าใครบูชาสัตว์ร้ายและรูปของมัน และได้รับเครื่องหมายของมันที่หน้าผากหรือที่มือ ผู้นั้นจะได้ดื่มจาก เหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้า…” 

พระเจ้าทรงเตือนเราไม่ให้อ่อนน้อมต่อสิ่งใดที่น้อยกว่าพระองค์และความจริง

 วันสะบาโตวันที่เจ็ดถูกโจมตีโดยคนมากมายตลอดหลายยุคหลายสมัย แต่ก็ยังคงมีอยู่เพราะเป็นความจริงของพระเจ้า และพระเจ้า มีผู้คนที่เคารพและรักวันสะบาโตและรักษาผ่านอำนาจของพระเจ้า ผู้ที่ต่อต้านวันสะบาโต ให้ตั้งพระสันตปาปาแทนวันอาทิตย์หรือในวันอื่นๆ ไม่มีสิ่งใดนอกจากคำสั่งสอนในพระคัมภีร์อันเป็นนิรันดร์ของพระเจ้าที่ควรได้รับเกียรติ วันสะบาโตวันที่เจ็ดเป็นตราประทับของพระเจ้าและเป็นเครื่องหมายของผู้ที่รักและเชื่อฟังพระองค์ 

ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ทุกท่านระวังให้มากเกี่ยวกับผู้คงแก่เรียน ศิษยาภิบาล อาจารย์ หรือคนอื่นๆ ที่อาจบอกคุณว่าคำพยากรณ์ในวิวรณ์เป็น “เงื่อนไข” ซึ่งเราไม่รู้จริงๆ ว่าเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้นอาจหมายถึงอะไร เป็น. โปรดเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผู้นำคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เราเชื่อในความเข้าใจของนักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิล และเรายอมรับวิธีการอ่านพระคัมภีร์ตามประวัติศาสตร์-พระคัมภีร์ เรายังมีวิญญาณแห่งคำพยากรณ์และโดยเฉพาะหนังสือ The Great Controversy ซึ่งอธิบายให้เราฟังมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันสุดท้าย อย่าหลงไหลในสิ่งอื่นใดนอกจากการเข้าใกล้พระคัมภีร์และคำพยากรณ์ที่ได้รับพรจากพระเจ้า คุณเห็นไหมว่า พระเจ้าจะทรงมีผู้คนบนพื้นโลกที่ยอมรับการประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสาม ในความเป็นจริง, ข้อสุดท้ายและหลักสำคัญในการอธิบายข้อความเหล่านั้นพบได้ในข้อ 12 ที่กล่าวว่า “นี่คือความอดทนของวิสุทธิชน นี่คือผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและความเชื่อของพระเยซู” คนเหล่านี้คือคนของพระเจ้าในวาระ

สุดท้าย วิวรณ์ 12:17 ตอกย้ำรูปแบบนี้โดยกล่าวว่า 

“และมังกรก็โกรธผู้หญิงคนนั้น และมันก็ไปทำสงครามกับลูกหลานที่เหลือของเธอ ซึ่งรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและมีคำพยานของพระเยซูคริสต์” วิวรณ์ 19:10 บอกเราว่า “คำพยานของพระเยซูคือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์” พระเจ้าทรงอวยพรผู้คนในยุคสุดท้ายด้วยคำแนะนำอันล้ำค่าในพระวิญญาณแห่งการพยากรณ์ ดังที่เข้าใจในงานเขียนของเอลเลน จี ไวท์ พระเจ้าจะมีคน!! ” คนเหล่านี้คือคนของพระเจ้าในวาระสุดท้าย วิวรณ์ 12:17 ตอกย้ำรูปแบบนี้โดยกล่าวว่า “และมังกรก็โกรธผู้หญิงคนนั้น และมันก็ไปทำสงครามกับลูกหลานที่เหลือของเธอ ซึ่งรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและมีคำพยานของพระเยซูคริสต์” วิวรณ์ 19:10 บอกเราว่า “คำพยานของพระเยซูคือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์” พระเจ้าทรงอวยพรผู้คนในยุคสุดท้ายด้วยคำแนะนำอันล้ำค่าในพระวิญญาณแห่งการพยากรณ์ ดังที่เข้าใจในงานเขียนของเอลเลน จี ไวท์ พระเจ้าจะมีคน!! ” คนเหล่านี้คือคนของพระเจ้าในวาระสุดท้าย วิวรณ์ 12:17 ตอกย้ำรูปแบบนี้โดยกล่าวว่า “และมังกรก็โกรธผู้หญิงคนนั้น และมันก็ไปทำสงครามกับลูกหลานที่เหลือของเธอ ซึ่งรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและมีคำพยานของพระเยซูคริสต์” วิวรณ์ 19:10 บอกเราว่า “คำพยานของพระเยซูคือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์” พระเจ้าทรงอวยพรผู้คนในยุคสุดท้ายด้วยคำแนะนำอันล้ำค่าในพระวิญญาณแห่งการพยากรณ์ ดังที่เข้าใจในงานเขียนของเอลเลน จี ไวท์ พระเจ้าจะมีคน!! 10 บอกเราว่า “คำพยานของพระเยซูคือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์” พระเจ้าทรงอวยพรผู้คนในยุคสุดท้ายด้วยคำแนะนำอันล้ำค่าในพระวิญญาณแห่งการพยากรณ์ ดังที่เข้าใจในงานเขียนของเอลเลน จี ไวท์ พระเจ้าจะมีคน!! 10 บอกเราว่า “คำพยานของพระเยซูคือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์” พระเจ้าทรงอวยพรผู้คนในยุคสุดท้ายด้วยคำแนะนำอันล้ำค่าในพระวิญญาณแห่งการพยากรณ์ ดังที่เข้าใจในงานเขียนของเอลเลน จี ไวท์ พระเจ้าจะมีคน!!

คนของเขาจะประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์สามองค์และทูตสวรรค์องค์ที่สี่ของวิวรณ์ 18:1-4 เรียกผู้คนออกจากบาบิโลนและเกิดความสับสนเมื่อเราอ่านในข้อ 4 ว่า “…จงออกมาจากนาง คนของเรา เกรงว่าเจ้าจะมีส่วนร่วม บาปของเธอและเกรงว่าเจ้าจะรับภัยพิบัติของเธอ” 

ใน Testimonies for the Church เล่มที่ 9 หน้า 19 เราอ่านเกี่ยวกับบุคคลพิเศษของพระเจ้าในวาระสุดท้าย “ในความหมายพิเศษ คริสตชนนิกายเซเว่นเดย์แอดเวนต์ถูกกำหนดให้เป็นผู้เฝ้ายามและผู้ถือแสงสว่างในโลกนี้ พวกเขาได้รับมอบหมายคำเตือนครั้งสุดท้ายสำหรับโลกที่กำลังจะพินาศ มีแสงสว่างอันน่าอัศจรรย์จากพระวจนะของพระเจ้าส่องแสงอยู่บนพวกเขา พวกเขาได้รับงานนำเข้าที่เคร่งขรึมที่สุด — การประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง สอง และสาม ไม่มีงานอื่นใดที่มีความสำคัญยิ่ง พวกเขาจะต้องไม่ปล่อยให้สิ่งอื่นมาดูดซับความสนใจของพวกเขา” ผู้คนในวันสุดท้ายของพระเจ้าจะมุ่งความสนใจไปที่พันธกิจของพวกเขาในการยกพระคริสต์ขึ้น พระวจนะของพระองค์ ความชอบธรรมของพระองค์ การรับใช้ในสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ อำนาจการช่วยให้รอดของพระองค์ในการโต้เถียงครั้งใหญ่ ข่าวสารของทูตสวรรค์สามองค์

 ในช่วงที่เกิดโรคระบาดนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ทั่วโลกตึงเครียด ภัยธรรมชาติ ความวุ่นวายทางเศรษฐกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้คนที่มีค่าของพระเจ้าได้ประกาศความจริง ความรัก ความชอบธรรม และความหวัง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระตุ้นและชี้นำคนของพระเจ้าในระดับสากลให้ใช้ทุกวิถีทางเพื่อประกาศข่าวสารอันล้ำค่าของพระองค์ ช่างน่าตื่นเต้นที่รู้ว่าแม้แต่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ ข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสามก็ยังส่งไปทั่วโลก 

 ในต้นปีนี้มีแคมเปญประกาศข่าวประเสริฐสิบเจ็ดรายการที่วางแผนไว้สำหรับอินเดียแนโพลิส นอกเหนือจากนี้ คลินิกสุขภาพขนาดใหญ่ก็พร้อมสร้างประวัติศาสตร์เมื่อเรารับใช้ชุมชนอินเดียแนโพลิส เราติดต่อกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและทำการวิจัยหลายประเภทเกี่ยวกับเมืองและผู้คนในเมืองนี้เพื่อที่เราจะเข้าใจวิธีสื่อสารพระกิตติคุณอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง แท้จริงแล้วมีโครงการมากมายที่พร้อมจะส่งผลกระทบต่อเมืองและสร้างความตระหนักว่าเราเป็นใครและเราจะช่วยเหลือผู้คนในอินเดียแนโพลิสได้อย่างไร 

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เว็บพนันออนไลน์ เว็บตรง